PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Čtvrtek 21.03.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Přírodní rezervace Obřany

PR Obřany v zimě - pohled od Klapinova z hřebenové cesty Hostýn - Tři Kameny
PR Obřany v zimě - pohled od Klapinova z hřebenové cesty Hostýn - Tři Kameny
Přírodní rezervace Obřany se nachází v centrální části Hostýnských vrchů na prudkém severním a sz. svahu stejnojmenného vrcholu Obřany (704 m n. m), v nadm. výšce 500 až 700 m, asi 3,5 km jihovýchodně od obce Chvalčov, katastrální území Chvalčov.

Vlastní vrchol je ze tří stan izolován hlubokými údolími, pouze na jihu přechází úzkým sedlem v hřebenovou část Hostýn - Tři Kameny. Je tvořen skalnatým hřebenem V-Z orientace, který ze S a SZ spadá v příkrý suťový svah se sklonem až 80° v horních partiích, v dolní části je svah mírnější (30°). Rezervace je přístupná po turisticky značené cestě. Výměra: 19,37 ha.

Vyhlášení: Vyhláška Okresního úřadu Kroměříž ze dne 9. 12. 1991. Důvod vyhlášení: Jedná se o skalnatý hřeben, který na severní straně spadá v příkrou kamenitou stráň, z jižní strany přechází mírným svahem plynule do krajiny. Vyskytují se zde přirozená společenstva suťového lesa se vzácnějšími druhy bezobratlých a charakteristickou květenou.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem je magurský flyš, tvořený převážně paleogenními flyšovými pískovci soláňských vrstev. Při utváření reliéfu vlivem mrazového zvětrávání a klimatických výkyvů v pleistocénu docházelo v horních částech svahu ke vzniku plošin. Z nich vyčnívají na povrch velké balvany a jednotlivé vypreparované pískovcové lavice různé mocnosti a různého stupně eroze. Kamenité až písčito-hlinité půdy patří do půdního typu ranker.

Botanika: V lokalitě jsou vylišeny dva hlavní typy lesa, suťová javořina a obohacená bučina. Dominantními druhy stromů jsou buk, javor klen a nepůvodní smrk, vtroušeně se vyskytuje lípa srdčitá, jilm drsný, jasan, bříza a jeřáb. Věková struktura kolísá mezi 20 až 200 lety. Bylinné patro je z velké části tvořeno souvislými porosty měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), hojné jsou různé druhy kapradin jako kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papradka samice (Athyrium filix-femina), kapraď‘ rozložená (Dryopteris dilatata), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), bukovinec kapraďovitý (Phegopteris dryopteris). Z dalších druhů se v jarním aspektu se uplatňují kyčelnice cibulkonosá a devítilistá (Dentaria bulbifera et enneaphyllos), dále se vyskytují bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), jalovec obecný (Juniperus communis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), mařinka vonná (Galium odoratum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens nolitangere), pitulník (Galeobdon sp.), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). Na skalnatém hřebenu se udržuje vitální populace krtičníku jarního (Scrophularia vernalis), který patří mezi kriticky ohrožené druhy a v rámci Moravy se vyskytuje pouze na několika málo lokalitách. Z dalších vzácnějších a ohrožených druhů zde roste např. plavuň vranec jedlový (Huperzia selago).

Zoologie: Z bezobratlých živočichů byla podrobněji zkoumána malakofauna, která zde vykazuje poměrně velkou druhovou diverzitu. Mezi nejvzácnější druhy patří endemická vřetenatka Ranojevičova moravská (Vestia ranojevici moravica), dále modranka karpatská (Bielzia coerulans) a závornatka malá (Clausilia parvula). Obojživelníci jsou zastoupeni mlokem skvrnitým (Salamandra salamandra) a skokanem hnědým (Rana temporaria), který se rozmnožuje v lesní tůňce pod vrcholem Obřan. Ptačí složka fauny je tvořena běžnými lesními druhy. Ze vzácnějších druhů se zde pravidelně vyskytuj rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), sýkora lužni (Parus montanus) a puštík (Strix aluco). Prokázáno bylo opakované hnízděni u strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) a pravděpodobně zde hnízdí i doupňák (Columba oenas) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).

Historie: Na vrcholu Obřan se nachází zřícenina nejvýše položeného moravského hradu, postaveného v době odporu moravské šlechty proti markraběti Janovi, bratrovi císaře Karla IV. Zřejmě za válek husitských došlo k jeho celkovému zničení. Do dnešního dne se zachovala část hradební zdi se zbytky věže, hradní val a příkop.

Hospodářské využívání, management: V porostu je vyloučena jakákoliv hospodářská činnost, včetně nahodilé těžby, průběžně zde probíhá přirozená obnova. Území se vyznačuje neporušenými autoregulačními schopnostmi a plní funkci regionálního biocentra. Protože okolní intenzivně obhospodařované porosty mají vzhledem k převažujícímu smrku značně ochuzené druhové spektrum rostlinné i živočišné složky, působí komplex přirozeného lesa jako významný prvek posilující stabilitu okolního prostředí. Přístup je možný pouze po značené turistické cestě vedoucí ke zřícenině hradu Obřany.
Zřícenina hrahu Obřany (12.5.2002)
Zřícenina hrahu Obřany (12.5.2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: 145, 11.08.2003 v 13:08 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA